به زودی برای تمام پروتز ها (پروتز های پا و پروتز های دست)

فایل های آموزش به بیمار بارگذاری خواهد شد.

با پروتز ساز همراه باشید